Deel 4. Het ultieme kookgereedschap: Arduino

2.5 Starten met Arduino

De Arduino-programmeeromgeving

Voorbeeld 1:

void setup() {
 // Initialiseer pin 13 als digitale uitvoer.
 pinMode(13, OUTPUT);
}

// De loop()-functie herhaalt zichzelf zoals in Processing
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // Zet de led aan (HIGH = voltage)
 delay(1000);       // Wacht een seconde.
 digitalWrite(13, LOW);  // Zet de led uit door er minder “volt” op te zetten.
 delay(1000);       // Wacht een seconde.
}

Voorbeeld 2:

void setup(){
 Serial.begin(9600);
}
void loop(){
 int sensorValue = analogRead(A0);
 Serial.println(sensorValue, DEC);
}

4.1 Een IR-afstandsbediening

#include 

int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
}

void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
}

4.2 Een webserver of -client

Voorbeeld 1:

data = "beweging=true” + "&type=" + meetresultaat;

	if (client.connect("www.mijnsite.be",80)) {
		client.println("POST /bewaar.php HTTP/1.1"); 
		client.println("Host: www.mijnsite.be");
		client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); 
		 client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
		client.print("Content-Length: "); 
		client.println(data.length()); 
		client.println(); 
		client.print(data); 
	} 

	if (client.connected()) { 
		client.stop();	
	}

Voorbeeld 2:

\n";    
  $headers .= "Reply-To: Uw naam\n";            
  $headers .= "Return-Path: ".$bestemmeling."<".$bestemmeling.">\n";                
  $headers .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion();  

?>
@mijnsite.be>

4.3 Een SMS sturen of ontvangen en telefoneren met je computer

Voorbeeld 1:

void setup(){
 mySerial.begin(19200);       
 delay(500);
 mySerial.print("AT+CPIN=1111\r");
  Serial.println("IMAC GSM");
}

Voorbeeld 2:

if (Serial.available())
  switch(Serial.read())
  {
   case 't':
    SendTextMessage();
    break;
   case 'd':
    DialVoiceCall();
    break;
   case 'm':
   readsms();
    break;
   case 'u':
   unreadsms();
    break;
   case 'a':
    answerCall();
    break;
  } 
if (mySerial.available()){
  Serial.write(mySerial.read());
}

Voorbeeld 3:

void readsms(){
 mySerial.println("AT+CMGL=\"REC READ\"");
}
void answerCall(){
 mySerial.println("AT+CMIC=0,2");
 delay(400);
 mySerial.println("ATA");
}
void unreadsms(){
  delay(500);
 mySerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"");  
  delay(100);
}
 void DialVoiceCall(){
 mySerial.println("ATD + +3211111111;"); // voer hier het GMS-nummer in dat je wil bellen.
 delay(100);
 mySerial.println();
}

home